• Novinky

      • Spolu múdrejší 3

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.

       Cieľom výzvy je podpora pre tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu.

       Program je tak, ako predchádzajúce  programy, určený na podporu ZŠ a SŠ, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností.

       Doučovanie bude prebiehať v ranných a poobedňajších hodinách v stanovenom rozsahu.

       Tešíme sa, že MŠVVaŠ vybralo aj našu školu a  môžeme tak už po tretí krát pokračovať v napomáhaní žiakom, ktorí to potrebujú a majú o doučovanie záujem.

        

      • OZNAM

      • Dňa 24.01. 2022 v pondelok o 16,30 hod. sa uskutoční rodičovské združenie online formou.

       Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

      • „Starý mobil sem“ – výherca.

      • Každoročne sa počas septembra a októbra zapájame do celoslovenského zberu mobilných telefónov s názvom „Starý mobil sem“. Tento rok sa aj s naším pričinením podarilo vyzbierať neuveriteľných 26 642 mobilných telefónov! Do zberu sa zapojilo 258 škôl z celého Slovenska. Najlepší „zberači“ boli odmenení novučičkým tabletom a jedným z nich je aj náš žiak VI. A triedy Filip Jakubík. Vyzbieral 89 starých mobilných telefónov. Filipko, gratulujeme!

       Zber mobilov sa bude konať aj budúci školský rok, tak neváhajte a začnite zbierať už teraz, aby ste jedným z výhercov mohli byť aj vy.

      • Spolu múdrejší 2

      • Naša škola sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“. V tomto projekte sa do doučovania zapojilo 15 pedagógov našej školy.

       Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy - zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

       Doučovanie sa realizovalo v ranných a poobedňajších hodinách prezenčnou formou. Učitelia sa zamerali na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda).

       Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Sme zaň vdační.

       Koordinátorka projektu

      • Krásne Vianoce praje DFS Fatranček

      • Prišli sme k Vám, šťastie, zdravie, vinšovať Vám. 

       Šťastie, zdravie, dlhé roky, nech sú šťastné Vaše kroky.

       A my chlapci malí, radi by sme brali,                               

       koledičku na ručičku , keby ste nám dali.

       A ja malá vinšovníčka, pýtam si ja do košíčka. 

       Ak mi máte ,tak mi dajte, dlho ma tu nezdržujte.                        

       Počalo ma oziabať, mám sa domov ponáhľať.

       Krásne Vianoce praje DFS Fatranček

      • Korčuliarsky kurz

      • Žiaci II.E triedy absolvovali týždenný kurz korčuľovania na zimnom štadióne , ktoré bolo spojené s hrami a súťažami pod vedením ambasádorov.  Deti korčuľovanie zvládli na jednotku a kurz ukončili slávnostnou olympiádou a odovzdaním medailí.

      • Milí zamestnanci našej školy, milí žiaci

      • patrí vám veľké poďakovanie. 127 balíčkami
       zohrejeme aj tieto Vianoce pri srdci starkých
       v domovoch dôchodcov. Tohtoročná výzva „Koľko
       lásky sa zmestí do krabice od topánok“ naplnila

       svoje poslanie. Ďakujeme.

      • Pasovanie prvákov

      • 25.11.2021 bol na našej škole veľký deň. Naši malí prváci boli oficiálne prijatí do stavu žiackeho. Plní radosti očakávali, čo sa bude diať. Všetkým predviedli, čo sa za krátky čas v škole naučili: zatancovali, zarecitovali básničku, napísali prvé písmenká... Potom nasledovalo pasovanie za žiakov našej školy. Pani riaditeľka ich pasovala typickou žiackou pomôckou- ceruzkou, na hlavy dostali kráľovské koruny a na krk medaily. Všetci si odniesli krásny zážitok a dobrý pocit.

      • Korčuľovanie v 2.A

      • Ani sme to netušili, že z nás budú šampióni. Najprv ranné rozcvičky a šup šup prezlicť detičky. Oblečiem si správny dres, žiadna nuda, žiadny stres . Potom ešte korčule a čakáme čo bude. Na ľade nás čaká tréner, menom Michal to už vieme. Potom Miro, Juraj , Iza s nimi bola super každá chvíľa . To, že korčuľovať vieme, im za to ĎAKUJEME 

      • Prerušenie vyučovania v IV. A, VI. C, VII. B

      • Riaditeľka Základnej školy, Fatranská 14, Nitra oznamuje, že prerušuje prezenčný výchovno - vzdelávací proces z dôvodu pozitivity žiakov v IV. A od 26. 11. 2021 do 5. 12. 2021 (vrátane), v VI. C od 29. 11. 2021 do 5. 12. 2021 (vrátane) a v VII. B od 2. 12. do 11. 12. 2021 (vrátane).

       Tieto triedy budú mať dištančné vzdelávanie. Zo stravy sú odhlásení všetci žiaci daných tried.

       S poučením pre osoby v karanténe ako aj s usmernením k prevádzke školy budú oboznámení zákonní zástupcovia žiakov danej triedy a zamestnanci školy prostredníctvom IZK. Informovaní o prerušení prezenčného vzdelávania sú informovaní všetci rodičia a zamestnanci našej školy.

        

       Ďakujeme za pochopenie. 

                                                                                                   RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra