• Erasmus+

     • O projekte

     • TOGETHER AGAIN

      Názov: TOGETHER AGAIN: Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19
      Typ projektu:   ERASMUS+
      Ref. číslo: 2021-1-PL01-KA220-SCH-000023629
      Predkladateľ: I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej
      Trvanie: 2 roky
      Aktuálny stav: prebieha

      Webovástránka projektu:    https://together-again.eu/

      Facebook:    https://www.facebook.com/togetheragainproject

      SUMÁR

      Projekt „TOGETHER AGAIN: Praktické techniky na obnovenie medziľudských vzťahov a podporu psychosociálneho rozvoja v období po Covid 19“ sa realizuje v rámci programu Európskej únie ERASMUS+. Hlavným cieľom projektu je zmierniť dopady izolácie a sociálneho dištancovania študentov a mládeže počas a po pandémii COVID-19. Cieľom nášho projektu je vyvinúť rôzne stratégie a nástroje na riešenie dôsledkov pandémie Covid-19 medzi mladými ľuďmi v celej Európe, ktoré vznikli v dôsledku obmedzení ich sociálneho a osobného života. Projekt Together Again tvoria ôsmi partneri z rôznych krajín EÚ: Poľsko, Španielsko, Bulharsko a Slovensko. Každý partner zastupuje inú školu alebo mimovládnu organizáciu. Together Again spája odborníkov, ako sú psychológovia, učitelia, pedagógovia z oblasti oligofrénie a špecialisti, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a zbierajú informácie o dôsledkoch a rozdieloch v správaní mladých ľudí pred, počas a po pandémii a počas projektu vyvinú sadu nástrojov a vzdelávacích zdrojov pre učiteľov a žiakov, ktoré pomôžu prekonať negatívne dopady pandémie a rozvíjať medziľudské vzťahy v školskom prostredí.

       

      CIEĽOVÉ SKUPINY

      Primárne (priame) cieľové skupiny

      • Učitelia a žiaci 2. stupňa základných škôl a študenti stredných škôl vo veku 12 - 16 rokov
      • Verejné a súkromné vzdelávacie subjekty

      Sekundárne (nepriame) cieľové skupiny

      • Národná, regionálna a/alebo miestna správa; Sociálne orgány; Rozhodovacie orgány v oblasti vzdelávania; Vzdelávacie združenia a odborové zväzy; Univerzity; Mládežnícke združenia a organizácie, mimovládne organizácie zapojené do výskumných, inovačných a vzdelávacích aktivít.

       

      HLAVNÉ VÝSLEDKY

      1. Sada nástrojov pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ v oblasti interpersonálnych zručností
       • Príručka pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ o sociálnych emocionálnych kompetenciách a súbor nástrojov (20 praktických nástrojov) pre učiteľov o medziľudských zručnostiach.
      2. Súbor zdrojov, zameraný na vzťahy medzi študentmi po pandémii Covid-19
       • Súbor nástrojov s využitím praktickej dynamiky, hier a cvičení, ktoré budú študenti (koncoví používatelia) používať na vzájomný tréning psycho-emocionálnych kompetencií