• Zápis do I. ročníka

    • Zápis žiakov do 1. ročníka

    • ​​​​​​​Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať prezenčnou formou v dňoch  ​​​​​​​17. apríla - 21. apríla 2023

     Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     (Na základné vzdelávanie možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku k 31. 8. 2023 (vrátane) a má súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.)

     Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa zapísal. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej školy fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

     Každý zákonný zástupca musí pred samotným zápisom vyplniť elektronickú prihlášku v termíne od 22. 3. 2023 do 3. 4. 2023. V prípade, že rodič nemá možnosť vyplnenie prihlášky elektronickou formou, môže tak urobiť na vrátnici našej školy v čase od 7.00 do 13.00 hod.

     Následne budú p. zástupkyne telefonicky kontaktovať každého rodiča/zákonného zástupcu a dohodnú s ním konkrétny dátum a čas zápisu.

     Ako postupovať - krok po kroku:

     1. Vyplňte elektronickú prihlášku  v TU v termíne  od 22. 3. 2023 do 12. 4. 2023:

     • vyplňte všetky údaje napriek tomu, že nie všetky polia prihlášky sú povinné (v prípade neúplných údajov Vás budeme kontaktovať),
     • je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch,
     • vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky, mesto: nie Nitra – Chrenová, ale len Nitra),
     • v prípade, že dieťa nie je zrelé, nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, t.j. naďalej bude navštevovať materskú školu uveďte do poznámky,
     • do poznámky uveďte aj iné informácie, ktoré by škola mala vedieť – napr. že dieťa nosí okuliare, že má diabetes a pod.,
     • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží (stačí priniesť) aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva  prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia.

     2. Prezenčný zápis podľa pridelených termínov p. zástupkyňami sa bude konať dňoch 17. apríla - 21. apríla 2023.

     3. Prezenčný zápis:

     • bude prebiehať podľa vopred určeného rozpisu,
     • na zápis príde s dieťaťom jeden alebo obaja zákonní zástupcovia, prihlášku je ale potrebné podpísať oboma rodičmi v zmysle § 144 a šk. zákona,
     • podpis oboma rodičmi sa nevyžaduje,
      • ak jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená - potreba preukázania neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,
      • ak jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa - potreba preukázania potvrdenia od všeobecného lekára,
      • ak vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa - príloha č. 1
     • v prípade, že sa dohodnú zákonní zástupcovia na tom, že bude zápis riešiť len jeden z nich, je potrebné priniesť písomné vyhlásenie podpísané oboma rodičmi - príloha č. 2,
     • je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu,
     • v prípade absolvovaného psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia priniesť písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva  prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia,
     • v prípade zverenia dieťaťa do opatery súdnym rozhodnutím, prineste jeho kópiu, alebo originál, kt. si my prefotíme.