• Zápis do I. ročníka

    • Zápis žiakov do 1. ročníka

    •  

     Zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať prezenčnou formou v dňoch  4. apríla - 7. apríla 2022

     Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

     (Na základné vzdelávanie možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, absolvovalo predprimárne vzdelávanie a má súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho  vzdelávania v MŠ preukazuje zákonný zástupca „potvrdením“ príslušnej MŠ.)

     Každý zákonný zástupca musí pred samotným zápisom vyplniť elektronickú prihlášku v termíne od 14. 3. 2022 do 31. 3. 2022. V prípade, že rodič nemá možnosť vyplnenie prihlášky elektronickou formou, môže tak urobiť na vrátnici našej školy v čase od 7.00 do 13.00 hod.

     Následne budú p. zástupkyne telefonicky kontaktovať každého rodiča/zákonného zástupcu a dohodnú s ním konkrétny dátum a čas zápisu.

     Ako postupovať - krok po kroku:

     1. Vyplňte elektronickú prihlášku TU v termíne  od 14. 3. 2022 do 31. 3. 2022.

     • vyplňte všetky údaje napriek tomu, že nie všetky polia prihlášky sú povinné (v prípade neúplných údajov Vás budeme kontaktovať),
     • je nutné vyplniť údaje o oboch zákonných zástupcoch,
     • vyplňte všetky polia korektne (veľké a malé písmená), úplne aj s diakritikou (mäkčene, dĺžne, vokáne, dve bodky, dve čiarky),
     • v prípade, že dieťa nie je zrelé, nedosiahlo školskú spôsobilosť a bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní, t.j. naďalej bude navštevovať materskú školu uveďte do poznámky,
     • do poznámky uveďte aj iné informácie, ktoré by škola mala vedieť – napr. že dieťa nosí okuliare, že má diabetes a pod.,
     • ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca dieťaťa priloží (stačí priniesť) aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva  prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia.

     2. Prezenčný zápis podľa pridelených termínov p. zástupkyňami sa bude konať dňoch 4. apríla - 7. apríla 2022.

     3. Prezenčný zápis:

     • bude prebiehať v podľa vopred určeného rozpisu,
     • na zápis príde s dieťaťom jeden alebo obaja zákonní zástupcovia, prihlášku je ale potrebné podpísať oboma rodičmi v zmysle § 144a šk. zákona. V prípade, že sa dohodnú zákonní zástupcovia na tom, že bude zápis riešiť len jeden z nich, je potrebné priniesť písomné vyhlásenie podpísané oboma rodičmi. (príloha č. 3),
     • je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu,
     • v prípade absolvovaného psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia priniesť písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva  prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia,
     • v prípade zverenia dieťaťa do opatery súdnym rozhodnutím, prineste jeho kópiu, alebo originál, kt. si my prefotíme.

     4. prezenčný zápis bude prebiehať za dodržiavania protiepidemiologických opatrení (dezinfekcia, respirátor).