• Školskí psychológovia

    • Mgr. Petra Karasová

    • Tel. č.: 037/658 6046

     E-mail/MS Teams: karasova.zsfatranskanr@gmail.com

      

    • Čo školský psychológ robí?

    • Školský psychológ poskytuje poradenské služby žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom v oblasti výchovy, vzdelávania a osobnostného rozvoja.

     Školský psychológ realizuje skupinové a individuálne aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v triede, dobré začlenenie žiakov do kolektívu, zlepšovanie sociálnych zručností a komunikačných schopností a na efektívne riešenie problémov žiakov pri učení, prežívaní a správaní. Školský psychológ môže pomôcť aj pri prekonávaní osobných ťažkostí vo vzťahoch priamo nesúvisiacich so školou, či v kríze.

      

      

    • V akých situáciách sa naňho môžete obrátiť?

    • Žiaci:

     • študijné ťažkosti (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa – v škole i doma,..)
     • adaptačné ťažkosti (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote,..)
     • vzťahové  ťažkosti (priatelia, partner, rodičia, učitelia, spolužiaci,..)
     • otázkach osobnostného rastu (sebarozvoj, sebaspoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia..)
     • akýchkoľvek špecifické ťažkosti a problémy (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže...)

      

     Rodičia:

     • v prípade potreby konzultácie výchovných či vzdelávacích ťažkostí svojich detí

      Školský psychológ spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s kontaktným poradenským psychológom. Psychologická diagnostika sa na škole nevykonáva.

     Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.

      

    • Etika práce školského psychológa:

     • Školský psychológ zabezpečuje psychologické služby na škole žiakom, rodičom, pedagogickým zamestnancov v súvislosti s riešením výchovných a vzdelávacích problémov svojich žiakov, ktorí o to požiadajú, bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženskú príslušnosť, pohlavie, vek, či handicap klienta.
     • Školský psychológ dodržiava všeobecne platné ľudské práva a práva dieťaťa.
     • Školský psychológ chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje psychologické služby.
     • Školský psychológ uplatňuje len také prístupy vo svojej práci, ktoré odrážajú humanistický záujem o dôstojnosť a osobnú integritu jedincov.
     • Školský psychológ sa vyhýba všetkým aktivitám, ktoré porušujú alebo znižujú občianske a zákonné práva klientov.
     • Školský psychológ sa zoznámi s filozofiou, cieľmi, organizáciou a metodológiou školy na ktorej pracuje. Poznanie systému školy a jeho požiadaviek je základom, ktorý psychológovi umožňuje spolupodieľať sa na dosiahnutí spoločných cieľov.
     • Školský psychológ rešpektuje klientovo právo voľby a dobrovoľného vstupu do vzťahu, či účasti na psychologických službách.
     • Školský psychológ pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi žiakov nestranne, bez ohľadu na ich fyzické, mentálne, či emocionálne vlastnosti.
     • Školský psychológ informuje klienta o dôležitých aspektoch ich vzájomného vzťahu a o ďalšom využití informácií. Informuje ho o výsledkoch vyšetrenia a psychologických intervencií, zmenách programov, dôležitých plánovaných službách a iných relevantných informáciách.
     • Všetky údaje o osobných aspektoch jedinca považuje za prísne dôverné.
     • Školský psychológ informuje vedenie školy, učiteľov, rodičov o svojich zisteniach. Je však zodpovedný za poskytnutie takých informácií, ktoré zabezpečujú zrozumiteľnosť pre všetkých.
     • Školský psychológ je zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch, alebo výsledkoch vyšetrenia. V prípade, ak chce využiť tieto informácie v prednáškach alebo publikáciách, vopred si zabezpečí písomný súhlas od klienta alebo vynechá všetky identifikačné údaje.

      

    • Mýty a pravdy o psychológii

    • 1.

     MÝTUS : Keď navštívim školského psychológa, znamená to, že je so mnou niečo zle. 


     PRAVDA : Keď navštívim školského psychológa, znamená to, že CHCEM NIEČO ROBIŤ SO SVOJIM ŽIVOTOM ABY SOM SA CÍTIL/A  LEPŠIE. Je to prejav odvahy a odhodlania.

      

     2.

     MÝTUS : Je to hanba, keď si neviem riešiť svoje problémy sám/sama a musím za niekým chodiť.

     PRAVDA : Je dobre známe, že na svoje vlastné problémy sa nedokážeme pozerať s nadhľadom a bez emócií, preto nám môže pomôcť ak sa porozprávame s niekým, kto nás vypočuje a pozná iné možnosti ich riešenia.

      

     3.

     MÝTUS : Celá škola sa dozvie, že chodím ku školskému psychológovi a budú sa mi smiať.

     PRAVDA : Chodiť k školskému psychológovi sa dá aj bez toho, aby o tom niekto v škole vedel. Dohodnutím termínu (cez e-mail, schránku dôvery) sa to dá aj diskrétne. Konzultáciu je možné naplánovať pred alebo po vyučovaní, kedy v škole nie je nikto zo spolužiakov. Všetko je o tom, ako sa dohodnete ☺

      

     4.

     MÝTUS : Školský psychológ môže niekomu za mojim chrbtom prezradiť dôverné informácie, ktoré sa počas konzultácie dozvie.


     PRAVDA : Psychológ má povinnosť mlčať o tom, čo sa na konzultácii dozvedel. Výnimku tvoria situácie, kedy má podozrenie, že dochádza k trestnému činu – vtedy má povinnosť nahlásiť zistenia príslušným orgánom. Sú to situácie dané zákonom (napr. ak niekomu ubližujú). A dokonca aj toto ohlásenie psychológ neurobí bez vášho vedomia. Všetko ostatné je dôverné a psychológ o tom nemôže hovoriť s nikým, pokiaľ k tomu nemá povolenie klienta.

      

     5.

     MÝTUS : Školský psychológ hneď spozná, čo si myslím a aký/aká som.

     PRAVDA : Psychológ nemá krištáľovú guľu, ani nepozná zázračné triky na to, aby o klientovi zistil niečo, čo klient nechce prezradiť. To, ako sedíme, ako sa tvárime má väčšinou mnoho dôvodov a aj psychológ potrebuje čas na zoznámenie sa s nami, rovnako ako ho potrebujeme aj my. Aj keď sa psychológ mohol naučiť nejaké poučky, stále sa jedná len o teóriu, ktorá neplatí na všetkých, pretože každý sme originál.

      

     6.

     MÝTUS : Ak chcem navštíviť školského psychológa musím mať veľmi vážny problém.


     PRAVDA : Čo je veľmi vážny problém ? Tak ako sme každý odlišný rovnako odlišne pristupujeme k prežívaniu a riešeniu problémov. Je úplne normálne, že niektoré veci nás stresujú alebo trápia viac ako druhých. Neexistuje delenie problémov na vážne a banálne. Dôležité je, ako to v danej chvíli cítiš ty sám. Na základe tohto sa potom môžeš rozhodnúť, či potrebuješ našu pomoc. Školský psychológ si ťa vždy rád vypočuje.

      

     7.

     MÝTUS : Školský psychológ ma bude testovať a skúmať.

     PRAVDA : Aj napriek tomu, že niekedy test použijeme nie je našim cieľom skúmať ťa. Testy nám môžu niekedy pomôcť pozrieť sa na tvoj problém z väčšieho nadhľadu. Najčastejšie však používame rozhovor ☺

      

     8.

     MÝTUS : Psychológ vždy pozná rýchle a správne riešenie akýchkoľvek problémov, je vždy prítomný a dobre naladený.


     PRAVDA : Ja som človek, ty si človek, psychológ je človek. Rovnako ako vy, aj psychológovia sú len ľudia. Napriek tomu, že máme za sebou školu a skúsenosti, ani my nie sme dokonalí. Stane sa, že urobíme chybu, že sa musíme poradiť s niekým iným ak si sami nevieme rady, že sme smutní či nahnevaní.

      

     9.

     MÝTUS : Už po prvom stretnutí so psychológom mi bude oveľa lepšie a moje problémy zmiznú.

     PRAVDA : Žiadny problém, ktorý nás trápi dlhšiu dobu sa nevyrieši za jeden deň. Je úplne normálne, že prejde určitý čas, (počas ktorého sa budeme možno cítiť ešte horšie) kým svoje problémy vyriešime.

      

     „Pokiaľ máš stále pochybnosti o činnosti školského psychológa touto cestou ťa srdečne pozývame aby si prišiel k nám. Máš možnosť si vyskúšať aké to u nás naozaj je. Možno sa nám spolu podarí zbúrať ďalší z mýtov. Najlepšie sa predsa učíme z vlastných skúseností“