• Školský klub

    • Školský klub detí

    • Školský klub detí ako súčasť Základnej školy, Fatranská 14 v Nitre je školským zariadením, ktorého činnosť je zameraná na uspokojovanie sociálnych potrieb detí prostredníctvom výchovno-vzdelávacích, rekreačných, oddychových a záujmových činností.

     Sme škola, kde sa učí moderným a hravým spôsobom , dbá sa na kultúrne tradície a kde školský klub detí poskytuje záujmovú činnosť pre deti podľa výchovného programu, ktorý je zameraný na uspokojenie a formovanie osobnosti každého dieťaťa.

     Našim záujmom je, aby deti efektívne využívali voľný čas po vyučovaní, aby sme im poskytli priestor na oddych a relaxáciu, podporili ich pri vytváraní priateľských vzťahov a rozvíjali ich tvorivosť vo všetkých oblastiach.

    • Zameranie ŠKD

     • pracovno-technickú oblasť s cieľmi:  rozvíjať pracovné, manuálne a technické zručnosti a tvorivosť detí. Organizovať tvorivé dielne a aktivity pre deti a umožniť im pracovať s novými materiálmi.

      

     • spoločensko-vednú oblasť s cieľmi: prejavovať úctu k rodičom , starším osobám a ohľaduplnosť k sebe navzájom.  Upevňovať  poznatky o regióne, v ktorom žijú. Posilňovať komunikačné zručnosti.

      

     • prírodovedno-environmentálnu oblasť s cieľmi: upevňovať si základné princípy zdravého životného štýlu. Získavať základné princípy ochrany životného prostredia. Zážitkovými metódami získavať nové vedomosti.

      

     • vzdelávaciu oblasť s cieľmi: učiť deti učiť sa. Upevňovať novonadobudnuté poznatky a využívať ich v bežnom živote.

      

     • telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy s cieľmi: zameriavať sa na relaxáciu  a oddych pri pravidelnom pohybe na školskom dvore. Rozvíjať športový talent detí.
   • zatiaľ žiadne údaje