• Školský zdravotnícky pracovník

   • Výzva „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

    Projekt: Zdravotnícky pracovník  v základnej škole Fatranská 14, 949 01 Nitra

    Trvanie projektu: 1.9.2022 až 31.8.2024

    Cieľ projektu: Podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti.

    Výzva je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.

     

     

     

    Zdravotný pracovník: Bc. Peter Hubáček

    Kontakt:  hubacek.zsf@gmail.com

    Obrázok, na ktorom je hračka, bábika, ClipArt

Automaticky generovaný popis

     

     

     

     

     

                                                                                                                                                                            

     

    Pracovný čas: 7:00 – 15:00

    V prípade akútnych zdravotných problémov môžu žiaci, pedagógovia a rodičia okamžite kontaktovať školského zdravotníka a požiadať ho o pomoc.

    Hlavná náplň práce:

    • sleduje a posudzuje zdravotný stav,
    • meria, posudzuje a zaznamenáva vitálne funkcie,
    • aplikuje lieky všetkými dostupnými formami,
    • odoberá biologický materiál,
    • orientačne vyšetruje krv pomocou glukomera,
    • podáva stravu sondou, alebo cez gastrostómiu,
    • ošetruje všetky typy stómií a vymieňa stomické vrecko,
    • hodnotí a ošetruje poruchy celistvosti kože,
    • hodnotí stav výživy a dohliada nad dodržiavaním dietetického stravovania dieťaťa a žiaka v škole,
    • zabezpečuje intimitu dieťaťa a žiaka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
    • informuje príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnom stave dieťaťa alebo žiaka,
    • informuje zákonného zástupcu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti jeho dieťaťu,
    • vedie si Zdravotný záznam (dokument tvorí samostatnú prílohu k výzve),
    • vykonáva administratívne činnosti v rozsahu svojej praxe.
    • zabezpečuje dodržiavanie bezpečného prostredia dieťaťa a žiaka v škole,
    • vykonáva odbornú prvú pomoc a zabezpečuje ju na rôznych školských podujatiach v priestoroch školy,
    • identifikuje zdravotné potreby a zdravotné riziko u dieťaťa a žiaka,
    • riadi hygienu prostredia, zabezpečuje epidemiologické a hygienické opatrenia v škole,
    • vykonáva hygienický filter u detí a žiakov,
    • spolupracuje pri záujmových a vzdelávacích aktivitách pre dieťa a žiaka v oblasti prvej pomoci, v programoch podpory a výchovy k zdraviu,
    • spolupracuje s ďalšími zamestnancami školy.

     

    Ďalšie informácie k výzve nájdete na tomto linku:

    https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

    „Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím“

    (Arthur Schopenhauer)

                                                      Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis