• Koordinátor protidrogovej

   • Drahí pedagógovia, rodičia  a žiaci,

    prihováram sa k vám ako školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní, presnejšie, ako koordinátor prevencie proti alkoholu, drogám, šikane, kyberšikane, gamblerstvu, rasizmu, domácemu násiliu, ale zároveň som formovateľ zdravého životného štýlu u žiakov a výchovy k zdravému duševnému a telesnému vývinu žiakov v škole. Snažím sa o to, aby prevencia závislostí bola súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov. Cieľom výchovy a vzdelávania v oblasti prevencie závislosti je potrebné realizovať v širšom  kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýlu, humanizácii a demokratizácii škôl.

   • V spolupráci s vedením školy, školskou psychologičkou, školskou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou, CPPPaP, Políciou SR, Mestskou políciou Nitra, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre iniciujem 

    • preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, 
    • snažím sa plniť úlohy školského poradcu, školského psychológa v otázkach drogovej prevencie, 
    • analyzujem a monitorujem situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy, 
    • poskytujem preventívno-výchovné konzultácie pedagógom, žiakom a ich zákonným zástupcom, 
    • koordinujem a metodicky usmerňujem preventívnu a informačnú činnosť pedagogických  zamestnancov, ale i žiakov, 
    • informujem žiakov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou, 
    • vytváram a aktualizujem informačnú tabuľu – nástenku o rôznych smeroch života, 
    • organizujem besedy, prednášky na zvolené témy, 
    • zapájam sa do rôznych zbierok  
    • monitorujem voľnočasové aktivity žiakov. 

     

    Pri všetkých aktivitách sú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie. 

     

   • Dovoľujem si vám pripomenúť, že máme zriadené niekoľko infoliniek na pomoc deťom a dospelým. Ak ste už naozaj v koncoch alebo ste práve zažili nepríjemnú vec, o ktorej by mali vedieť dospelí a kompetentní ľudia alebo sa len potrebujete s niekým porozprávať o vašich problémoch neváhajte zavolať na niektorú z liniek:

    • Tiesňové linky Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 
    • Požiarna záchranná služba 150
    • Záchranná zdravotná služba 155 
    • Polícia 158
    • Mestská polícia 159 
    • Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc +421/ 850 111 313 
    • Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343 
    • Linka detskej istoty, LDI - UNICEF 0800 116 111 
    • Linka detskej dôvery 0800 117 878 
    • Linka detskej dôvery - LIENKA 0800 112 878 
    • Linka detskej pomoci 0800 100 444 
    • Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321 
    • Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 
    • Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77 
    • Linka dôvery a prevencie AIDS 02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49 
    • Obezita Liga proti obezite 0850 111 919 
    • Závislosť Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682 
    • Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64 
    • Infolinka proti rasizmu 02/16 356 

     

    Práve som vám predstavila moje úlohy a kompetencie z pozície,  ktorú zastrešujem v našej základnej škole. Naozaj sa snažím o vytvorenie harmonického a pozitívneho prostredia pre žiakov a pedagógov školy. Prosím nezabúdajte, že ak potrebujete pomoc, nebojte sa požiadať o ňu! V prípade akýchkoľvek otázok alebo akejkoľvek situácie, ma neváhajte kontaktovať na mailovej adrese bardovicova.zsfatranskanr@gmail.com.

    ... pretože iba spolu dokážeme viac!