• Novinky

      • Spolu múdrejší 2

      • Naša škola sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 2“. V tomto projekte sa do doučovania zapojilo 15 pedagógov našej školy.

       Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy - zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

       Doučovanie sa realizovalo v ranných a poobedňajších hodinách prezenčnou formou. Učitelia sa zamerali na predmety z tzv. hlavných vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a informatika, človek a spoločnosť, človek a príroda).

       Spolu múdrejší 2“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Sme zaň vdační.

       Koordinátorka projektu

      • Krásne Vianoce praje DFS Fatranček

      • Prišli sme k Vám, šťastie, zdravie, vinšovať Vám. 

       Šťastie, zdravie, dlhé roky, nech sú šťastné Vaše kroky.

       A my chlapci malí, radi by sme brali,                               

       koledičku na ručičku , keby ste nám dali.

       A ja malá vinšovníčka, pýtam si ja do košíčka. 

       Ak mi máte ,tak mi dajte, dlho ma tu nezdržujte.                        

       Počalo ma oziabať, mám sa domov ponáhľať.

       Krásne Vianoce praje DFS Fatranček

      • Korčuliarsky kurz

      • Žiaci II.E triedy absolvovali týždenný kurz korčuľovania na zimnom štadióne , ktoré bolo spojené s hrami a súťažami pod vedením ambasádorov.  Deti korčuľovanie zvládli na jednotku a kurz ukončili slávnostnou olympiádou a odovzdaním medailí.

      • Milí zamestnanci našej školy, milí žiaci

      • patrí vám veľké poďakovanie. 127 balíčkami
       zohrejeme aj tieto Vianoce pri srdci starkých
       v domovoch dôchodcov. Tohtoročná výzva „Koľko
       lásky sa zmestí do krabice od topánok“ naplnila

       svoje poslanie. Ďakujeme.

      • Pasovanie prvákov

      • 25.11.2021 bol na našej škole veľký deň. Naši malí prváci boli oficiálne prijatí do stavu žiackeho. Plní radosti očakávali, čo sa bude diať. Všetkým predviedli, čo sa za krátky čas v škole naučili: zatancovali, zarecitovali básničku, napísali prvé písmenká... Potom nasledovalo pasovanie za žiakov našej školy. Pani riaditeľka ich pasovala typickou žiackou pomôckou- ceruzkou, na hlavy dostali kráľovské koruny a na krk medaily. Všetci si odniesli krásny zážitok a dobrý pocit.

      • Korčuľovanie v 2.A

      • Ani sme to netušili, že z nás budú šampióni. Najprv ranné rozcvičky a šup šup prezlicť detičky. Oblečiem si správny dres, žiadna nuda, žiadny stres . Potom ešte korčule a čakáme čo bude. Na ľade nás čaká tréner, menom Michal to už vieme. Potom Miro, Juraj , Iza s nimi bola super každá chvíľa . To, že korčuľovať vieme, im za to ĎAKUJEME