• COVID - 19

     • Prerušenie prezenčného vyučovania - IV. B

     • Riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra prerušuje prezenčné vyučovanie žiakom  žiakom IV. B triedy od 24. 2. do 25. 2. 2022 (vrátane), v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím ministra MŠVVaŠ č.2020/21911:1-A1810 zo  dňa 25. novembra  2021.

      Vzdelávanie bude prebiehať dištančne.

      Karanténne opatrenia platia dňom oznámenia do 27. 2. 2022 (vrátane)

      Odôvodnenie

      RÚVZ v Nitre nariadilo Základnej škole, Fatranská 14, Nitra prerušiť prezenčné vyučovanie v IV. B triede na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19.

      Ďakujeme za pochopenie. 

      RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      Organizácia vyučovania - IV. B

      Nariadenie RÚVZ

     • Prerušenie prezenčného vyučovania - IX. C, III. D, IV. D a IV. C

     • Riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra prerušuje prezenčné vyučovanie žiakom IX. C, III. D, IV. D od 23. 2. do 25. 2. 2022 (vrátane) a žiakom IV. C triedy od 24. 2. do 25. 2. 2022 (vrátane), v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Rozhodnutím ministra MŠVVaŠ č.2020/21911:1-A1810 zo  dňa 25. novembra  2021.

      Vzdelávanie v IX. C bude prebiehať hybridnou formou, t. j. žiaci, ktorí majú výnimku sa vzdelávajú prezenčne, ostatní dištančne.

      Karanténne opatrenia platia dňom oznámenia do 27. 2. 2022, IV. C do 28. 2. 2022 (vrátane)

      Odôvodnenie

      RÚVZ v Nitre nariadilo Základnej škole, Fatranská 14, Nitra prerušiť prezenčné vyučovanie v horeuvedených triedach na základe hlásenia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19.

      Ďakujeme za pochopenie. 

      RNDr. S. Palková - riaditeľka ZŠ Fatranská 14, Nitra

      Rozhodnutie RÚVZ

      Organizácia vyučovania - III. D, IV. D

      Organizácia vyučovania - IV. C